Vraag 1

Ik wil een aanbouw, uitbouw of serre aan mijn woning bouwen. Mijn oorspronkelijke gevel verspringt echter. Hoe dien ik nu de toegestane diepte van mijn uitbouw te bepalen?

Een aanbouw, uitbouw of serre wordt in het kader van vergunningvrij bouwen een ‘bijbehorend bouwwerk’ genoemd. Binnen een zone van 4 meter vanaf het hoofdgebouw (de woning) mag een bijbehorend bouwwerk gebruikt worden in overeenstemming met het gebruik van het hoofdgebouw. Bij een woning mag dat dus een uitbreiding van de woonkamer zijn of een keuken. Bij een productiehal mag de productie in de 4-meterzone plaatsvinden. Buiten de 4 meter mag wel vergunningvrij gebouwd worden - als wordt voldaan aan de overige eisen - maar is het gebruik beperkt tot functioneel ondergeschikt gebruik. Dus bij woningen geen primaire functies zoals een woonkamer of keuken maar alleen bijvoorbeeld een berging of schuur.

Bij het bouwen of uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk moet u op ieder punt op de gevel voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de 4 meter diepte. Daarbij dient u de afstand te meten haaks op het oorspronkelijk hoofdgebouw. Naar de mening van de Helpdesk moet de 4-m regel ook toegepast worden op de zijgevels en mag de hoek opgevuld mag worden. Dit volgt uit de toelichting op het Besluit omgevingsrecht: zie de afbeelding in Stb. 2010, 143, pagina 142 (zie ook bijgevoegde afbeelding (links)). Dat standpunt heeft tot juli 2022 ook altijd op onze website gestaan. Zie https://www.youtube.com/watch?v=0LSMH0mPxgA voor een uitleg van die manier.

Uit jurisprudentie volgt echter dat bij een versprongen gevel van een tussenwoning de uitbouw de contouren van het hoofdgebouw dient te volgen; zie de uitspraak 202007023/1/R1. Dat betekent dat bij een versprongen gevel de afstand van 4 m uitsluitend haaks op de achtergevel gemeten dient te worden. Het principe is afgebeeld in onderstaande afbeelding (rechts).

Deze uitspraak geeft geen uitsluitsel hoe er in andere situaties dan een tussenwoning omgegaan moet worden met een versprongen gevel. Evenmin geeft de uitspraak een motivering waarom een tussenwoning anders benaderd zou moeten worden dan de in toelichting op het Bor genoemde hoekwoning. In bijgevoegd artikel wordt een uitleg gegeven aan de regeling en worden kanttekeningen geplaatst bij de uitspraak van de bestuursrechter. De Helpdesk is van mening dat die uitleg en kanttekeningen de uitleg weergeven die de wetgever bedoeld heeft.

In een individuele situatie is het oordeel van de bestuursrechter uiteraard bepalend.

------------------

Ter informatie de oude versie van het antwoord op vraag 1:

Versiedatum: 30-11-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.