Vraag 111

Kan de gemeente ongelimiteerd aanvullende gegevens op blijven vragen voor het beoordelen van een aanvraag om omgevingsvergunning?

Voor de regels met betrekking tot het opvragen van aanvullende gegevens bij een aanvraag om omgevingsvergunning moet worden gekeken naar artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Aantal keren aanvullende gegevens opvragen
De Awb gaat er van uit dat de aanvrager één keer in de gelegenheid wordt gesteld de gebrekkige aanvraag aan te vullen. Alleen als uit die gegevens naar voren komt dat alsnog bepaalde andere informatie nodig is kan alsnog een tweede keer informatie worden aangevraagd (zie verderop onder aanvullende activiteit). Indien de aanvraag niet voldoende wordt aangevuld kan de gemeente de aanvraag buiten behandeling stellen.

Het staat de gemeente vrij om vervolgens nogmaals gegevens op te vragen, aangezien de Awb dit niet expliciet verbiedt. De gemeente kan het aanleveren van de tweede en volgende series van aanvullende gegevens niet afdwingen op straffe van het buiten behandeling laten van de aanvraag. Indien de aanvrager niet vrijwillig de aanvullende gegevens aanlevert, zal de gemeente moeten beslissen op grond van de gegevens uit de aanvraag inclusief de eerste (of in uitzonderingsgevallen dus een tweede) aanvulling. De vergunning kan dan niet geweigerd worden op grond van het niet beschikbaar zijn van de overige gegevens.

Termijn
De Awb kent geen termijn waarbinnen de gemeente aanvullende gegevens op mag vragen. De gemeente mag dus tot op de laatste dag van de fatale termijn nog aanvullende stukken opvragen. Hierbij moet vervolgens wel rekening gehouden worden met het feit dat direct na ontvangst van de gegevens (of deze nu juist zijn of niet) de termijn weer gaat ‘lopen’. De gemeente moet binnen die termijn beslist hebben, zo niet dan ontstaat in het geval van een reguliere procedure een omgevingsvergunning van rechtswege.
Op www.omgevingsloket.nl vindt u aanvullende informatie over het opvragen van aanvullende gegevens in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (artikel uit Bouwregels in de praktijk: “Welke stukken wanneer opvragen bij een vergunningaanvraag”).

Aanvullende activiteit
Indien er sprake is van het ontbreken van een vergunningplichtige activiteit bij de aanvraag om omgevingsvergunning die vanwege onlosmakelijke samenhang met de wel aangevraagde activiteit is vereist, dan ontstaat er een situatie waarbij extra gegevens moeten worden aangeleverd voor de nieuwe, nog niet aangevraagde, activiteit. De gegevens die vervolgens daarvoor worden aangeleverd kunnen onvolledig zijn, waardoor wederom de situatie ontstaat dat aanvullende gegevens gewenst zijn om de aanvraag te kunnen behandelen. In deze specifieke situatie kunnen wederom op grond van artikel 4:5 van de Awb, en dus met opschorting van de behandeltermijn, aanvullende gegevens opgevraagd worden

Trefwoorden: Ontvankelijk, Ontvankelijkheidstoets, Ontvankelijkheidtoets, Volledigheid

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.