Vraag 115

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn de voorwaarden voor omgevingsvergunningvrij bouwen opgenomen. Een van de voorwaarden voor het vergunningvrij mogen realiseren van een bijbehorend bouwwerk is dat het op de grond dient te staan (artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 1, bijlage II). Wordt ‘op de grond staand’ letterlijk bedoeld?

Ja, 'op de grond staand' wordt letterlijk bedoeld. Indien een bijbehorend bouwwerk niet op de grond staat, maar bijvoorbeeld:  - Verdiept in de grond wordt gebouwd  - Geheel onder de grond wordt gebouwd  - Op een kelder staat  - Op een dakterras staat  Dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden van omgevingsvergunningvrij bouwen; het staat niet op de grond, maar in de grond of op een ander bouwwerk. In dat geval is het bijbehorend bouwwerk dus omgevingsvergunningplichtig voor het onderdeel bouwen.

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.