Vraag 22

Is voor een tijdelijk bouwwerk (keet, bouwplaatsinrichting, tribune, partytent, feesttent) een bouwvergunning vereist?

Ook tijdelijke gebouwen en bouwwerken, met uitzondering van bouwketen en bouwplaatsinrichtingen, vallen onder het vergunningregime van de Wabo. Dit volgt uit de artikelen 1 en 2.1, onderdeel 1, onder a van de Wabo, en artikel 5.16 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Bij de uitleg van deze artikelen spelen de in artikel 1 van de Woningwet gegeven begripsbepalingen bouwen en gebouw een belangrijke rol. Uit jurisprudentie (ABRS 7 juni 2001, Gst. 7154.7) blijkt dat indien een bouwwerk (in deze specifieke casus een feesttent) meer dan 31 dagen ergens staat dit gezien moet worden als een bouwwerk in de zin van de Woningwet en er dus in principe een bouwvergunning benodigd is.
Dit wil niet zeggen dat op het moment dat een bouwwerk gedurende minder dan 31 dagen geplaatst wordt er geen bouwvergunning is vereist. Uit de overwegingen die geleidt hebben tot de bepaling of er al dan niet sprake is van een bouwwerk is af te leiden dat indien een bouwwerk gedurende meerdere kortere periodes wordt geplaatst, dat deze dan toch vergunningplichtig kan zijn. Zie hiervoor bijvoorbeeld de uitspraak van 2 februari 1995 (BR p. 409) betreffende de plaatsing van een demontabele tribune.

Er is op grond van de bestaande jurisprudentie geen algemeen antwoord te geven wat altijd op gaat. Iedere situatie dient individueel beoordeeld te worden. In het uiterste geval zal de bestuursrechter de beslissing moeten nemen of er al dan niet sprake is van een bouwwerk.

Op basis van artikel 2, onderdeel 20, van Bijlage II van het Bor is voor een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg-, of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing is, mits geplaatst op of in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop die activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd geen vergunning nodig.

De bouwwerken ten dienste van de hier bedoelde activiteiten en werkzaamheden kunnen tijdelijk, gedurende de periode dat het werk in uitvoering is, worden gebouwd en aanwezig blijven. Na het beƫindigen van het werk is het bouwwerk niet langer functioneel te achten voor de betreffende activiteit of werkzaamheid en dient het bouwwerk ingevolge artikel 2.3a van de Wabo te worden verwijderd.

Trefwoorden: Bouwbord, Bouwkeet

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.