Vraag 44

Wanneer is er sprake van een dakkapel en wanneer van een dakopbouw?

Er bestaan in de bouwregelgeving geen definities van ‘dakkapel’ en ‘dakopbouw’. Dit wil zeggen dat ieder bouwplan specifiek moet worden beoordeeld. De gemeente kan u hierbij helpen. De Helpdesk Bouwregelgeving gaat uit van de volgende typering:

Een dakkapel wordt geplaatst in een schuin dakvlak. Dit wil zeggen dat er rondom de dakkapel sprake moet zijn van ‘dak’ / dakbedekking / dakpannen (foto 1). Is dit niet het geval en is de dakkapel direct op een gevel doorgebouwd dan is naar onze mening geen sprake van een dakkapel maar van een dakopbouw. Ook indien er boven de bestaande nok wordt uitgebouwd is geen sprake van een dakkapel.

Uitzonderingsgevallen zijn kleine dakkapellen die aan de voorzijde beginnen op / boven de bouwmuur. Dit zijn naar onze mening wel dakkapellen. In veel gevallen loopt bij dit soort dakkapellen de goot door voorlangs de dakkapel (zie foto 2). Een dergelijke dakkapel is wel altijd omgevingsvergunningplichtig, aangezien niet aan de voorwaarde dat de afstand tussen onderkant van de dakkapel en de dakvoet minimaal 0,5 meter is wordt voldaan.

Voorbeelden van een dakopbouw zijn een geheel nieuwe verdieping op een plat dak, het verhogen van de nok van een schuin dak (foto 3) of een doortrekken van een gevel (foto 4). Een dakopbouw is altijd omgevingsvergunningplichtig. Boven het dak uitstekende daglichtvoorzieningen zijn mogelijk vergunningvrij indien zij voldoen aan de eisen gesteld in artikel 2 onderdeel 5 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Afbeeldingen

Dakkapel, omgevingsvergunningvrij (aan de achterzijde)
Dakkapel, omgevingsvergunningvrij (aan de achterzijde)
Dakkapel, omgevingsvergunningplichtig
Dakkapel, omgevingsvergunningplichtig
Dakopbouw, omgevingsvergunningplichtig
Dakopbouw, omgevingsvergunningplichtig
Doorgetrokken gevel, omgevingsvergunningplichtig
Doorgetrokken gevel, omgevingsvergunningplichtig

Versiedatum: 01-12-2014

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.