Vraag 440

Onder welke gebruiksfunctie valt een dierenkliniek? Een gezondheidszorgfunctie of een industriefunctie?

In principe bepaalt de aanvrager van een omgevingsvergunning wat de gebruiksfunctie van het te bouwen gebouw is. In Bouwbesluit, artikel 1.1, derde lid, is aangegeven welke gebruiksfunctiebenamingen kunnen worden gehanteerd. In een dierenkliniek worden dieren weliswaar medisch behandeld, maar de regelgeving voor de gezondheidszorgfunctie richt zich op de gezondheidszorg voor personen.

Een dierenkliniek is dus niet een gezondheidszorgfunctie.
Voor de hand liggende keuzes voor een dierenkliniek zijn:
- industriefunctie (agrarische doeleinden),
- winkelfunctie (verhandelen van diensten in spreek-/behandelruimte), en

- overige gebruiksfunctie voorzover het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt.
Wij wijzen u erop dat ruimten binnen het gebouw van de dierenkliniek ook nog andere functies kunnen hebben, zoals kantoorfunctie en bijeenkomstfunctie.

Versiedatum: 20-10-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.