Vraag 730

Ik wil graag mijn ouders verzorgen en daarvoor gebruik maken van de regeling voor vergunningvrije mantelzorg. Mijn moeder heeft van haar huisarts een verklaring gekregen waarin is aangegeven dat mantelzorg nodig is. Nu gaat de gemeente niet akkoord met die verklaring en wil dat mijn moeder door een extern bureau wordt onderzocht. Kan dit zo maar en kan de gemeente die verklaring wel weigeren?

In artikel 1 lid 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat de definitie van mantelzorg en hoe dit kan worden aangetoond:


mantelzorg: intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

De behoefte aan mantelzorg kan dus met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur worden aangetoond. Er worden echter geen eisen gegeven waar de verklaring aan zou moeten voldoen. Indien sprake is van - zoals in uw geval - een verklaring van een huisarts, dan is daarmee de behoefte naar onze mening aangetoond. De voorschriften bieden naar onze mening geen ruimte voor een inhoudelijke beoordeling van de verklaring door de gemeente. Dit wordt nog verstrekt door het feit dat een huisarts in de verklaring slechts behoeft aan te geven DAT sprake is van een situatie als bedoeld in de definitie van mantelzorg in bijlage II van het Bor. Een onderbouwing met medische informatie wordt niet gevraagd en is mede gezien het beroepsgeheim van de huisarts ook niet aan de orde. Met een enkele, inhoudelijk ongemotiveerde verklaring is reeds aangetoond dat aan de belangrijkste voorwaarden voor vergunningvrij huisvesting in het kader van mantelzorg is voldaan.

Mocht de gemeente de gemeente het hier niet mee eens zijn, dan zal de gemeente in het kader van eventuele handhaving moeten aantonen dat geen sprake is van een situatie die aan de definitie van mantelzorg voldoet. Wij zien op voorhand niet hoe dit zou kunnen worden aangetoond. In het uiterst geval zal na handhaving door de gemeenten en bezwaar en beroep van uw zijde de bestuursrechter een uitspraak moeten doen.

Trefwoorden: Mantelzorg, Verklaring, Bijbehorende bouwwerk

Downloads

Pictogram: PDF-bestand VERKLARING MANTELZORG - Bor bijlage II

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 10-02-2017

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.