Vraag 780

De Wet kwaliteitsborging gaat in eerste instantie alleen gelden voor gebouwen onder Gevolgklasse 1. Wat is de definitie van Gevolgklasse 1?

De Wet kwaliteitsborging borging voor het bouwen zal bij inwerkingtreding alleen gelden voor bouwwerken vallend onder Gevolgklasse 1. Welke bouwwerken hieronder vallen is vastgelegd in artikel 2.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het gaat samengevat om de volgende bouwwerken:

 • Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis)
 • Woonboten
 • Vakantiewoningen
 • Bedrijfspanden (industriefunctie) van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine
 • Industriefunctie als nevenfuncties voor overige bouwwerken van maximaal 2 bouwlagen. Denk aan uitbreidingen van een magazijn / opslag bij een winkel.
 • Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen)
 • Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.), bovengronds gelegen en niet waterkerend.
Verbouwingen van hiervoor genoemde bouwwerken vallen ook onder gevolgklasse 1 (voor zover niet vergunningvrij). 

Vooralsnog vallen de volgende gevallen niet onder kwaliteitsborging:

 • Monumenten
 • Bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is
 • Bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig is
 • Bouwwerken waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of constructieve veiligheid
 • Bouwwerken waarbij de brandcompartimenten zijn bepaald met hulp van NEN 6060 / 6079

Deze bouwwerken vallen – net als andere bouwwerken die niet voldoen aan gevolgklasse 1 – vooralsnog onder het bestaande regime van de gemeentelijke toetsing.

Meer informatie is te vinden via deze link.

In de eerste 3 jaar na invoering van de Wkb zal worden geëvalueerd of en zo ja met welke eventuele aanpassingen ook de rest van de bouwwerken onder de Wkb gaan vallen. Uitbreiding is 5 jaar na inwerkingtreding voorzien.


Trefwoorden: WKB, Kwaliteitsborging

Versiedatum: 16-06-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.