Vraag 804

5. Welke specifieke lokale omstandigheden of risico's moeten worden meegenomen als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan bij bouwen onder kwaliteitsborging?

Juridisch kader
De Wkb schrijft voor dat de kwaliteitsborger een borgingsplan vaststelt dat is gebaseerd op een beoordeling van de bouwtechnische risico‚Äôs van de bouwwerkzaamheden. Het gaat dan om de gebeurtenissen die er toe leiden dat het bouwwerk als het klaar is niet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 (straks Besluit bouwwerken leefomgeving/ Bbl) voldoet. Zaken die hierin moeten worden meegenomen zijn ook een aantal aspecten uit het Omgevingsplan voor zover deze betrekking hebben op de technische voorschriften. Een overzicht van zaken die moeten worden meegenomen is te lezen in dit document.

In de Wkb is tevens geregeld dat in de risicobeoordeling rekening moet worden gehouden met specifieke lokale omstandigheden die door het bevoegd gezag zijn aangegeven. Via algemeen beleid, vooroverleg of op een andere wijze kan een gemeente - voorafgaand aan een melding - aangeven welke lokale aspecten van invloed kunnen zijn dat het bouwwerk aan de regels van het Bbl voldoet. Artikel 2.19 kan het Besluit bouwwerken leefomgeving (zie ontwerpbesluit kwaliteitsborging) schrijft voor dat deze lokale risico's moeten worden meegenomen in de risicobeoordeling. Is dit niet het geval dan is de melding onvolledig en daarmee niet gedaan (en start de 4-wekentermijn dus ook niet)

Voor het vastleggen van specifieke risico's kan gebruik gemaakt worden van dit format.

Dit antwoord is door de Regiegroep Kwaliteitsborging op 24 april besproken en vastgesteld. Bij alle antwoorden is aangegeven wat er wettelijk geregeld is en hoe een en ander in de praktijk kan uitwerken. De exacte uitwerking zal pas bekend zijn na invoering van de Wkb en eventuele jurisprudentie. Overigen vragen & antwoorden zijn terug te vinden via de zoekterm "vraagpunten Wkb"

Trefwoorden: WKB, Vraagpunten Wkb, Risicobeoordeling, Borgingsplan, Lokale omstandigheden, Lokale risico's

Versiedatum: 31-08-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.