Vraag 87

Wat is de definitie van bouwlaag? Wordt een zolder of een kelder altijd gezien als bouwlaag?

Het begrip bouwlaag is niet in de Wabo gedefinieerd. In sommige bestemmingsplannen is een definitie van bouwlaag opgenomen. Indien in het bestemmingsplan een definitie van bouwlaag is opgenomen, dan dient u deze definitie te hanteren. Indien in het bestemmingsplan geen definitie is opgenomen, dan biedt de volgende rechtelijke uitspraak houvast.

In de uitspraak van 8 augustus 1996, no. H01.95.0548 geeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de volgende definitie voor bouwlaag: "Een verdieping van zodanige afmetingen en vorm dat de daardoor ontstane ruimte zonder ingrijpende voorzieningen geschikt kan worden gemaakt voor woonfuncties en daarmee gelijke gebruiksmogelijkheden geeft als de daaronder gelegen bouwlagen".

Verder kan nog gekeken worden naar de definities in het Bouwbesluit in relatie tot de minimale hoogte voor gebruiksfuncties. Op grond hiervan kan een ruimte lager dan 2,1 meter (woonfunctie en overige gebruiksfuncties (berging)) al niet als bouwlaag worden aangemerkt.

Een zolder of kelder wordt doorgaans niet gezien als bouwlaag als de hoogte minder is dan 1,5 m. Als de hoogte tussen 1,5 m en 2,1 m is wordt dit ook niet als bouwlaag gezien zolang de laag verder niet beloopbaar is. Als het in geval van een zolder een puntdak betreft en de hoogte alleen net onder de punt van het puntdakje bijvoorbeeld 1,8 m is, dan wordt de zolder niet geacht 'beloopbaar' te zijn.

Trefwoorden: Woonlaag

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.