Vraag 89

Heb ik voor het plaatsen van een schoorsteen op een dak of aan een gevel een omgevingsvergunning nodig?

Ja, tenzij het een wijziging van ondergeschikte aard betreft die kleiner is dan 0,5 m. 


Nadere toelichting: Het plaatsen van een schoorsteen is ‘bouwen van een bouwwerk’ in de zin van de Wabo en daardoor is in beginsel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Het plaatsen van een schoorsteen op een bestaand dak of tegen een gevel, moet gezien worden als een uitbreiding van de aan die schoorsteen gekoppelde installatie. Een installatie maakt volgens artikel 1 lid 3 van de Woningwet onderdeel uit van het bouwwerk. Een schoorsteen is daarmee een toevoeging aan het bestaand bouwwerk. De schoorsteen is immers onlosmakelijk met het gebouw en de installatie verbonden. Bovendien is de schoorsteen niet functioneel van het gebouw en de installatie te onderscheiden; de schoorsteen dient geen zelfstandig doel. Het ‘bouwen van een bouwwerk’ is alleen vergunningvrij indien dit valt onder een artikel van bijlage II van Besluit omgevingsrecht (Bor). Een schoorsteen wordt niet specifiek genoemd in het Bor. Alleen veranderingen van een bouwwerk die niet leiden tot een volumetoename van het bouwwerk zijn op grond van artikel 3, onderdeel 8, van bijlage II van het Bor vergunningvrij. Een schoorsteen leidt in beginsel tot volumetoename, dus is de uitzondering van artikel 3, onderdeel 8, niet van toepassing. Schoorstenen of ventilatiekanalen en  dergelijke die kleiner zijn dan 0,5 meter, kunnen echter wel worden gezien worden als ondergeschikt van aard op grond van artikel 1 lid 2c van bijlage II van het Bor. Daardoor voldoet een dergelijke kleine verandering naar onze mening ook aan de voorwaarde dat het bouwvolume niet wijzigt.

Bijgevoegd infoblad geeft extra informatie en aandachtspunten bij het plaatsen of verplaatsen van een rookgasafvoer.

Trefwoorden: Rookkanaal, Rookafvoer, Rookgasafvoer

Downloads

Pictogram: PDF-bestand infoblad-toevoer-van-verbrandingslucht-en-afvoer-van-rookgas-bouwbesluit-2012

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 05-10-2018

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.